Dear crush!! You've crushed me

Dear crush!! You've crushed me