"વાંસળી_ના_વારસદાર" 🎃Born With Classy Persnality🕶️ ☝️मान मयादा मोभो😷 👑कान्हा स बिग फेन👑 🎂माय મટકી ડે 22-9-99🎂 🔴कश्यप कुल🔴 🌎Spreading love ❤️ over fight in 🌎 🚙रोड फाइटर किंग🚗