👉 રંગો વિશે, ઉમંગો વિશે.. 
👉 શૌર્ય વિશે, ગૌરવ વિશે.. 
👉 હાસ્ય વિશે, લાગણીઓ વિશે.. 
👉 ટૂંકમાં કહુ તો, ગુજરાત વિશે.. 
👉 ગુજરાતીઓ ની મોજ વિશે..

👉 રંગો વિશે, ઉમંગો વિશે.. 👉 શૌર્ય વિશે, ગૌરવ વિશે.. 👉 હાસ્ય વિશે, લાગણીઓ વિશે.. 👉 ટૂંકમાં કહુ તો, ગુજરાત વિશે.. 👉 ગુજરાતીઓ ની મોજ વિશે..