🔻Mr.SDK
🔺રેવાનું:રાજકોટ
🔻ભણતર:નકી ના હોય
🔺રહેઠાણ:કોય ને કેવાય નય નકર હાલતા માગું આવે
🔻ખાવા નો શોખીન
🔺ફોન નંબર:હાલતા બદલે
🔻એકલો પણ ખુશ
🔺Mr.Patel

🔻Mr.SDK 🔺રેવાનું:રાજકોટ 🔻ભણતર:નકી ના હોય 🔺રહેઠાણ:કોય ને કેવાય નય નકર હાલતા માગું આવે 🔻ખાવા નો શોખીન 🔺ફોન નંબર:હાલતા બદલે 🔻એકલો પણ ખુશ 🔺Mr.Patel