⏺બનાવવાની તા.▶15/6/95 
🔶🚙રોડ ફાઈટર 🚗
⏺POST NOTIFICATION  ⏭ઑન⏮ રાખવી 
⏺ગુજ્જુ નો લઠ્ઠો
⏺રહેઠાણ- એ નો કવ
⏺મોજ કરો

⏺બનાવવાની તા.▶15/6/95 🔶🚙રોડ ફાઈટર 🚗 ⏺POST NOTIFICATION ⏭ઑન⏮ રાખવી ⏺ગુજ્જુ નો લઠ્ઠો ⏺રહેઠાણ- એ નો કવ ⏺મોજ કરો