👉ગુજરાતી અડ્ડો👈
😉જીવવુ તો વટથી😉
👉સ્વરછ ઈન્સ્ટાગ્રામ અભિયાન👈
😎માન😎મર્યાદા😎મોભો😎
🐯ભારતીयn🐯
🦁 ઝાલાવાડ નો સાવજ 🦁

👉ગુજરાતી અડ્ડો👈 😉જીવવુ તો વટથી😉 👉સ્વરછ ઈન્સ્ટાગ્રામ અભિયાન👈 😎માન😎મર્યાદા😎મોભો😎 🐯ભારતીयn🐯 🦁 ઝાલાવાડ નો સાવજ 🦁