🦁 ઝાલાવાડ નો સાવજ 🦁
કાઠીયાવાડી કાનુડો
ઓલી કે મારે પીવુ🍺 છે 
મે પીવડાવયૂ પીધા પછી એટલૂ જ બોલી 
😍 HA કાનુડા HA..😋
👉 જીવું તો વટ થી J👈

🦁 ઝાલાવાડ નો સાવજ 🦁 કાઠીયાવાડી કાનુડો ઓલી કે મારે પીવુ🍺 છે મે પીવડાવયૂ પીધા પછી એટલૂ જ બોલી 😍 HA કાનુડા HA..😋 👉 જીવું તો વટ થી J👈