👩 મમ્મી 👧 NI તો 😄 લાdaલી 👪 છુ🙎
👨 પપ્પા NI 😗 થોડી 👌 vaધાre 😊 છુ
👉 દraશn ni તો diવાni છુ😍
☝️ peલી vaર 😭 raડી 1️⃣ મે na
🍫 ચૌkaલેt તો boવ ભાve 😋

👩 મમ્મી 👧 NI તો 😄 લાdaલી 👪 છુ🙎 👨 પપ્પા NI 😗 થોડી 👌 vaધાre 😊 છુ 👉 દraશn ni તો diવાni છુ😍 ☝️ peલી vaર 😭 raડી 1️⃣ મે na 🍫 ચૌkaલેt તો boવ ભાve 😋