🔸પૈલી વાર રડીયો 12 નવેમ્બર
😈

🔸પૈલી વાર રડીયો 12 નવેમ્બર 😈"जाडेजा कुल''😈 🔫 Bullets fired on 25 Dec 🎂 👸 NOT INTERESTED IN ANY GIRL. 👸 📷ફોટા પાડવાના શોખીન. ખાવા નો શોખીન 🤓😈બાપ બાપ હોય છે 😠