😇 2-5 એ પેલી વાર રોયો હો 🎂 
😉50% સંસ્કારી 
😉 KaThiYaવાડી છોરો 🏃 
📷 DSLR LoVeR 📷 
😆 GJ 5 ( યોગીચોક માં હો) 😎 
🔌 BCA STUD 💻💾 
😄 Mumma no લાડલો 😘
😎વતૅમાન મા હુ જીવુ છુ ….. 
😎એટલે તો હુ ખુશ

😇 2-5 એ પેલી વાર રોયો હો 🎂 😉50% સંસ્કારી 😉 KaThiYaવાડી છોરો 🏃 📷 DSLR LoVeR 📷 😆 GJ 5 ( યોગીચોક માં હો) 😎 🔌 BCA STUD 💻💾 😄 Mumma no લાડલો 😘 😎વતૅમાન મા હુ જીવુ છુ ….. 😎એટલે તો હુ ખુશ