❌શરૂઆત 15-6

❌ઊંધો🙃

❌24*7 ̳ગમે ̳ત્યારે ̳મગજ ̳ફરી ̳જાય 😡

❌વાઈડો ̳તો ̳પેલેથિ ̳એટલે ̳ઈ ̳તો ̳રેવાનુ 😈

❌પણ દિલ થી એક દમ સાફ હો 

❌ઈ ̳બધું ̳તો ̳માઈ ̳ગયું ̳તમે ̳કા ̳મારું ̳બાયો ̳વાંચો 😂

❌डोढिना 🖕

❌શરૂઆત 15-6 ❌ઊંધો🙃 ❌24*7 ̳ગમે ̳ત્યારે ̳મગજ ̳ફરી ̳જાય 😡 ❌વાઈડો ̳તો ̳પેલેથિ ̳એટલે ̳ઈ ̳તો ̳રેવાનુ 😈 ❌પણ દિલ થી એક દમ સાફ હો ❌ઈ ̳બધું ̳તો ̳માઈ ̳ગયું ̳તમે ̳કા ̳મારું ̳બાયો ̳વાંચો 😂 ❌डोढिना 🖕