🙏 𝐕𝐈𝐏 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 🙏
👑બાદશાહ(Rana)👑
🎂કેક નુ ખુન કરવાનો દિવસ 1⃣1⃣ May🔪
🙏મહાકાલ કા સબસે બડા Fan🙏
😎N0 Attitude but 😈હરામી Boy👦
😎GJ 3 ની મોજ હો વાલા🚗
👉FOOTBALL lover💞

🙏 𝐕𝐈𝐏 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 🙏 👑બાદશાહ(Rana)👑 🎂કેક નુ ખુન કરવાનો દિવસ 1⃣1⃣ May🔪 🙏મહાકાલ કા સબસે બડા Fan🙏 😎N0 Attitude but 😈હરામી Boy👦 😎GJ 3 ની મોજ હો વાલા🚗 👉FOOTBALL lover💞