જન્મદિવસ 🎂 👉20 April🎂
ઝેર કેવું હોય એ ભોલેનાથને પૂછો... 
બાકી મીરાને પુછશો તો મીઠું જ કહેશે... 
ભણતર 📚👉નક્કી ના હોય
*પ્રેમ તો પ્રેમ છે ને..⁠⁠⁠⁠💚💙💛
કંઈક આવુ જ છે મારા પ્રેમ મા...🚶

જન્મદિવસ 🎂 👉20 April🎂 ઝેર કેવું હોય એ ભોલેનાથને પૂછો... બાકી મીરાને પુછશો તો મીઠું જ કહેશે... ભણતર 📚👉નક્કી ના હોય *પ્રેમ તો પ્રેમ છે ને..⁠⁠⁠⁠💚💙💛 કંઈક આવુ જ છે મારા પ્રેમ મા...🚶